USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
GÜNDEM

Siyasette kadın olmak engelli koşuya benziyor (ÖZEL RÖPORTAJ)

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç 'Siyasette kadın olmayı ben; engelli kos?uya benzetiyorum. Erkeklerle aynı noktadan bas?lıyoruz. Ama bizimki biraz daha engelli bir kos?u gibi. Kadınlar aslında; birc?ok ayrıntıyı, aynı anda du?s?u?nebilme yeteneg?ine sahip. Bir yandan evi, c?ocug?unun okulunu, es?ini; evdeki yemeg?ini du?s?u?nu?rken; dig?er yandan siyaset alanındaki c?alıs?malarına odaklanabiliyor' dedi.

Siyasette kadın olmak engelli koşuya benziyor (ÖZEL RÖPORTAJ)
09-03-2021 12:22
Google News

ANKARA (İGFA) - Redaktör Haber dergisi olarak mart sayısımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın bir siyasetçiyi sayfalarımıza konuk ettik. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı, TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve Türkiye-Mali Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı unvanlarına da sahip Gözgeç, herşeyden bir önce bir anne.

İşte tamda bu noktada Emine Yavuz Gözgeç'le siyasette kadın olmak duygularını ele alan bir röportaj gerçekleştirdik. Tabiki röportajımız bununla sınırlı değil, kadın siyasetçi olarak milletvekili olarak bölgesinde kadınlarla ilgili yaptığı çalışmaları ve Bursa'ya yapılan yatırımları da konu aldık.

İşte o röportajımız;

-Emine Yavuz Go?zgec? kimdir? Kasaca tanıyabilir miyiz?

1969 Bursa I?smetiye dog?umluyum. 93 harbi muhaciri, bakkal ve c?iftc?i bir babanın ve Kosova Prizren dog?umlu bir annenin 6 kız c?ocug?undan biriyim. Evli ve 1 c?ocuk annesiyim. I?zmir Dokuz Eylu?l U?niversitesi Hukuk Faku?ltesi 1990 mezunuyum. Bursa'da 23 yıl serbest avukatlık yaptım. Hukuki Aras?tırmalar Derneg?i Bursa Şubesi kurucu u?yesiyim. Siyasi hayatıma Fazilet Partisi'nde Bursa I?l Kadın Kolları bas?kanlıg?ı go?revi ile bas?ladım. 2003 yılından itibaren AK Parti Bursa I?l Yo?netimi'nde ana kademede farklı go?revlerim oldu. I?l AR-GE Bas?kanlıg?ı, Siyaset Akademisi koordinato?rlu?g?u?, Sec?im I?s?leri Bas?kanlıg?ı gibi. 2014 yılı Ocak ayında I?l Kadın Kolları Bas?kanlıg?ı go?revine getirildim. 2015 yılında, Milletvekillig?i aday adaylıg?ı nedeni ile Kadın Kolları Bas?kanlıg?ı go?revimden ayrıldım.

25. ve 26. do?nemde Bursa milletvekili olarak sec?ildim. 27'nci do?nem Bursa milletvekili olarak go?revime devam etmekteyim. Gec?en do?nem; TBMM KEFEK Komisyonunda; Kırsal Alanda Kadının Gu?c?lendirilmesi Alt Komisyonunun bas?kanlıg?ını yaptım. Aile Kurumunun Güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Aras?tırması Komisyonu'nda ka?tip u?ye go?revlerinde bulundum. Bu do?nem,; TBMM Adalet Komisyonu üyesiyim ve Tu?rkiye-Mali Parlamentolar arası Dostluk Grubu Bas?kanıyım. Ayrıca AK Parti Genel Merkez I?nsan Hakları Bas?kan Yardımcısı olarak go?rev yapıyorum.KADINA DAİR POZİTİF GÜNDEM OLUŞTURULMASI GEREKİYOR

-8 Mart Du?nya Kadınlar Gu?nu?'yle ilgili ne so?ylemek istersiniz?

8 Mart aslında acı bir olay u?zerine kutlanmaya bas?layan bir gu?n. Amerika'da Newyork kentinde bir dokuma fabrikasında insanlık dıs?ı s?artlarda, du?s?u?k u?cretle c?alıs?mak zorunda kalan ve yanarak can veren 129 kadın...

Bilge lider Aliya I?zzetbegovic'in ifade ettig?i gibi; "Batı'nın refahı; devam edegelen so?mu?rgecilig?i; do?ktu?g?u? kan, akıttıg?ı go?zyas?ı ve c?ektirdig?i acılar u?zerine kuruludur." Kadının insan olup olmadıg?ının tartıs?ıldıg?ı bir du?zen... C?ok s?u?ku?r ki, bizim medeniyetimizde; Magna Carta'dan 583 yıl evvel, I?nsan Hakları Beyannamesinden 1400 yıl evvel; Irk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 'Eyyuhen Nas – Ey I?nsanlar' diye seslenen Veda Hutbesi var; Bizim medeniyetimizde; şifahaneler, ku?tu?phaneler, vakıflar kuran kadınlarımız var. Kurtulus? Savas?ı'nda destanlar yazan; 15 Temmuz darbe giris?iminde cesurca tankların kars?ısında duran kadın kahramanlarımız var. Bugu?n de mu?hendis kızlarımız; Ekonomiye deg?er katan, tarımda, u?retimde emeg?i olan kadınlarımız var.

Ancak yine de bo?yle gu?nlerin; farkındalık olus?turması nedeniyle önemli olduğunu; Kadınlarımızın sosyal, siyasal ekonomik hayatın her alanında aktif olarak yer alması ic?in, yapılacak c?alıs?malara ivme kazandırdıg?ını du?s?u?nu?yorum. Ve yine bo?yle gu?nlerde, Kadına dair pozitif gu?ndem olus?turulması gerektig?ini du?s?u?nu?yorum.KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ YÖNÜNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

- 'Kadın' dan so?z ac?ılmıs?ken; Kadınların toplumda daha etkin ve aktif olabilmesi ic?in neler yapılmalı?

Kadınlarımızın, sosyal, siyasal, ekonomi, hayatın her alanında aktif olarak yer alması, karar alma mekanizmalarında bulunması, o toplumun ilerlemesi ic?in olmazsa olmazıdır. Nu?fusun yarısını olus?turan kadınların; hayatın dıs?ında olması du?s?u?nu?lemez. Bu noktada; Sayın Genel Bas?kanımız, Cumhurbas?kanımız Recep Tayyip Erdog?an; daima kadınlarımızın yolunu ac?an o?nemli reformlara imza atmıs?tır. Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesi'nin getirilmesi; Ceza Kanunu, Medeni Kanun'da kadınlar lehine yapılan du?zenlemeler..

S?unu da o?zellikle belirtmeliyim ki; her ne kadar kadınlarımıza sec?me ve sec?ilme hakkı 1934 yılında verilmis?se de; Bas?o?rtu?lu? – ac?ık ayrımı yapılmaksızın, hic?bir ayrımcılıg?a tabi tutulmaksızın tu?m kadınlarımız; Sayın Cumhurbas?kanımız Recep Tayyip Erdog?an'ın liderlig?inde AK PARTI? ile ancak 81 yıl sonra sec?ilme hakkını kazanabilmis?tir.

Ayrıca, kadınlarımızın eg?itim haklarını elinden alan; c?alıs?ma hayatından zorla dıs?layan; birc?ok hayatın, o?zellikle kadınların hayatının heba olmasına, travmalar yas?anmasına sebep olan 28 S?ubat Darbesini de hatırlatmadan gec?emeyeceg?im. C?ok s?u?ku?r ki; bugu?n kadınlarımız o?zgu?rce eg?itim hakkından faydalanabiliyor, mesleg?ini ayrımcılıg?a ug?ramaksızın yapabiliyor.

Kadın giris?imcig?inin desteklenmesi yo?nu?nde yapılan c?alıs?malardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Aile ve is? yas?amının uyumlas?tırılması yo?nu?nde; hem merkezi hu?ku?metin hem de yerel yo?netimlerin kres? destekleri, esnek c?alıs?ma; KOSGEB Kadın giris?imci destekleri...

Bakanlıklarımızın; Annemin I?s?i Benim Geleceg?im projesi, Finansal okur yazarlık, Giris?imcilik, seminer ve eg?itimleri, E-Ticaret eg?itimleri, I?S?KUR, sigorta prim destekleri, TKDK Destekleri. Yine Ticaret Bakanlıg?ımızın 2019 yılında kadın ve Genc? Giris?imciler I?hracat Daire Bas?kanlıg?ı kurmus? olması ayrıca o?nemli. Bu destekler ile; sanayide, u?retimde, hizmet sekto?ru?nde kadın giris?imcilerimizin sayısının her gec?en gu?n artması bizi sevindiriyor.

ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA KADINLARIMIZIN EMEĞİ VAR

- Sizin Ayrıca Kadın Kooperatifleri ile o?zel olarak ilgilendig?inizi biliyoruz. Tu?rkiye'de ve Bursa'da Kadın Kooperatiflerinin durumu nedir? Bu alanda yapılan c?alıs?malar neler?

Ben gec?en do?nem KEFEK'te Kırsal alanda kadın giris?imcilig?inin desteklenmesi alt komisyonu bas?kanı olarak c?alıs?malarda bulunmus?tum. Komisyon raporumuzu Bakanlıklarımızla da paylas?tık. Raporumuzda, o?neride bulundug?umuz bir c?ok konunun 11. Kalkınma planında yer almıs?? olması ayrıca o?nemli. Yine Tarım, Aile ve Ticaret olmak u?zere u?c? Bakanlıg?ımız tarafından; kadın kooperatiflerimizin kurumsal kapasitelerinin gelis?tirilmesi, kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayatta etkin katılımını sag?lamak amacıyla Kadın Kooperatiflerinin Gu?c?lendirilmesi I?s?birlig?i Protokolu? imzalandı . Bu kapsamda, illerde kadın kooperatifleri ile c?alıs?taylar yapıldı. Bu su?rec?te u?lke c?apında 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu.

Bursa'mızda da 22 ko?y kadın derneg?inin bir araya gelerek kurdug?u U?reten Kadın Dernekleri Federasyonu var. Aslında bu dernekler de; kurdukları is?letmeler ile birer giris?imcilik o?rneg?i. Kadın kooperatiflerimiz ,yeni yeni gelis?meye bas?ladı. Ancak Bursa'mız bu konuda o?rnek olacak nitelikte. Bursa'da Tarım il Mu?du?rlu?g?u?ne bag?lı 9, Ticaret I?l Mu?du?rlu?g?u?ne bag?lı 9 olmak u?zere 18 kadın kooperatifimiz var. Biz biliyoruz ki; Tohumdan Hasada, Tarladan Sofraya, tarımda, u?retimin her as?amasında; kadınlarımızın emeg?i var.

Ticaret Bakanımızın KOOP-DES Hibe programından destek almaya hak kazanmıs? 2 kadın kooperatifimizin olması ayrıca sevindirici. Kurumlarımızla; yerel yo?netimlerimizle o?zellikle kadın kollarımızla kadınlarımızın daima yanındayız.

Kadın Kooperatiflerimiz ile; kadın istihdamı ve kadın giris?imcilig?inin daha da artacag?ına inanıyorum. O?zveriyle c?alıs?an hayallerinin pes?inden giden, u?reten kadınlarımızın bas?arı hikayelerinin artarak devam edeceg?ine inanıyorum.

KADIN SİYASETÇİ BİR YANDAN EVDEKİ YEMEĞİNE BİR YANDANDA SİYASETE ODAKLANABİLİYOR

- Siyasette kadın olmak konusunda ne so?ylemek istersiniz?

Siyasette kadın olmayı ben; engelli kos?uya benzetiyorum. Erkeklerle aynı noktadan bas?lıyoruz. Ama bizimki biraz daha engelli bir kos?u gibi. Kadınlar aslında; birc?ok ayrıntıyı, aynı anda du?s?u?nebilme yeteneg?ine sahip. Bir yandan evi, c?ocug?unun okulunu, es?ini; evdeki yemeg?ini du?s?u?nu?rken; dig?er yandan siyaset alanındaki c?alıs?malarına odaklanabiliyor. Siyaset akademisi koordinato?rlu?g?u? yaparken, derslere katılan hocamızın bir so?zu? vardı. 'Eg?er işin ic?ine ailenizi katarsanız daha rahat destek go?ru?rsu?nu?z.' Ben bunu yapmaya c?alıs?tım. Oğlum da siyasetin içinde büyüdü. Benimle seçim broşürleri dağıttı. Aday olmadan o?nce de; Es?imin iznini ve desteg?ini aldım. Es?im, gerc?ekten her zaman benim en bu?yu?k destekc?imdir.

Tabii Ak Parti Kadın Kollarımızın; Kadınların siyasette yer almasında o?nemi c?ok bu?yu?k. Kadın Kollarımız, 5 milyonu as?an u?yesi ile du?nyanın en bu?yu?k sivil toplum kurulus?u. Ayrıca Siyaset Okulu vazifesi go?ru?yor. Kadın kollarımızdan; Meclis U?yeleri, Belediye Bas?kanları, Milletvekilleri yetis?iyor.

BURSA'MIZ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

- Bursa'da yapılan yatırımlar, c?alıs?malar nelerdir?

Bursa; tarihi kimlig?i ku?ltu?rel mirası, tarım ve sanayide ki bu?yu?me dinanizmi ile u?lke ekonomisine bu?yu?k katkı koyan bir s?ehir. O?zellikle sanayi alanında Bursa denilince akla gelen sekto?rler olan otomotiv, tekstil ve hazır giyim, mobilya u?lke sanayisinin o?nemli sekto?rleri durumundadır. Bursa'mızda yaptıg?ımız yatırımlara o?rnek verirsek; sag?lık alanında Kamu – O?zel ortaklıg?ı ile Bursa'ya 1355 yataklı s?ehir hastanesi kazandırdık ki, salgın do?neminde s?ehir hastanelerinin o?nemi bir kez daha ortaya c?ıktı.

I?ns?allah hızlı treni de Bursa'ya kazandıracag?ız. Bursa'mızın; Teknoparklar, AR-GE merkezleri, model fabrikası, Teknoloji Gelis?tirme Bo?lgesi'yle Milli Teknoloji u?ssu? haline geleceg?ine inanıyorum. BTSO, Bursa Bu?yu?ks?ehir Belediyesi, TU?BI?TAK is? birlig?iyle ile tamamlanan Go?kmen Uzay Havacılık Eg?itim Merkezi; Avrupa'da en iyi, Du?nyada ise ilk 9 havacılık ve uzay merkezinden biri.

Elektrikli ag?a bag?lı, c?evreye duyarlı, 60 yıllık hayalimizi gerc?eg?e do?nu?s?tu?ren Tu?rkiye'nin otomobili TOGG u?retim merkezi Bursa'da u?retime gec?iyor I?ns?allah..

Bursa'mızın, o?zellikle tarih turizminin ve sag?lık turizminin gelis?tirilmesinde Bursa Bu?yu?ks?ehir Belediyemizin o?nemli c?alıs?maları var. Bursa bu?yu?ks?ehir Belediyemiz, Tarım AS? ile tarım alanında da c?iftc?ilerimize destekler veriyor.

Bursa'mız ic?in; milletvekillerimiz, belediye bas?kanlarımızla birlikte 'canla bas?la' c?alıs?maya devam ediyoruz.

SİYASET BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GELDİ BENİM İÇİN

- Siyasetin dışında neler yapıyorsunuz?

Siyasetin dışında; aileme, akrabalarıma, kardeşlerime vakit ayırmaya çalışıyorum. Oğlumla; anne-oğul, anne-baba-oğul etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Kitap okuyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum.

Aslında siyaset bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Benim için, mahallelerde vatandaşlarımızla buluşmak, kadınlarla bir araya gelmek, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip, yaşlı veya engelli ziyareti yapmak; sadece siyasi bir program değil, bir yaşam biçimi. Her insan bir dünya. Farklı dünyalarla tanışmak, insanların duasını alabilmek; herşeyden kıymetli.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Fenerbahçe819+6
2Trabzonspor818+8
3Beşiktaş917+7
4Hatayspor816+10
5Altay815+2
6Konyaspor814+4
7Fatih Karagümrük814+3
8Galatasaray814+1
9Alanyaspor814-3
10Adana Demirspor9120
11Kayserispor811+1
12Gaziantep FK811-1
13Sivasspor910+2
14Başakşehir FK99-1
15Antalyaspor99-4
16Yeni Malatyaspor99-7
17Giresunspor98-4
18Kasımpaşa86-4
19Göztepe85-5
20Çaykur Rizespor91-15
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Uzaylı Karikatürler